t11b

Chương trình Văn nghe khai giang MN Thượng Giáo

Trường Mầm Non Thượng Giáo được thành lập từ năm 2003 là trường xếp lại trường hạng 1 có 1 hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng đủ tiêu chuẩn theo điều lệ trường Mầm Non. Trường có các hội đồng: Hội…